Kdo jsou Vlastenci.cz? – Často kladené dotazy

Kdo jste?

Jsme Vlastenci.cz, zapsaný spolek, který se snaží šířit vlastenecké myšlenky. Naše jádro tvoří asi patnáct lidí ve věku zhruba 15 až 35 let. Pocházíme z různých koutů Česka a jsou mezi námi studenti, novináři, členové Sokola, vojáci, učitelé, programátoři, úředníci. Máme společný zájem o českou historii, tradice a rozvoj demokracie. Naší hlavní náplní je šíření pozitivního, masarykovského, demokratického vlastenectví a dobrého obrazu naší země.

Můžu se stát členem vašeho spolku?

Členství ve spolku je umožněno každému bez rozdílu pohlaví, věku, etnika nebo vzdělání staršímu patnácti let. S našimi příznivci pořádáme setkání a rádi bychom je předem poznali. Členství pak schvaluje Rada spolku.

Jakým aktivitám se věnujete?

Jak je uvedeno výše, hlavní náplní naší práce je šíření vlasteneckých myšlenek a pozitivního obrazu Česka. Chceme také ukazovat směr mladým lidem, kteří tápou, a snažíme se zabránit tomu, aby skončili v osidlech radikálních uskupení. Kromě toho navštěvujeme akce s vlasteneckou tematikou (výstavy, přehlídky, pietní akty) a vlastenecké činnosti se věnujeme i v práci. Každé léto pořádáme srazy spolku, kde objíždíme místní pamětihodnosti a trávíme spolu volný čas.

Jaké je vaše politické zaměření?

Vystupujeme jako nepolitický spolek. V našich řadách však můžete nalézt lidi různého zaměření od levice po pravici. Respektujeme navzájem své názory a snažíme se odrazovat od extremismu. Profilujeme se jako vlastenecké, ne nacionalistické sdružení.

Proč se nehlásíte k nacionalistickým myšlenkám?

Považujeme nacionalismus v současné české podobě za destruktivní směr. Lásku k vlasti není třeba dokazovat nenávistí k jiným. Z toho důvodu nepodporujeme hnutí a spolky, které se snaží získat popularitu a moc prostřednictvím laciných a populistických gest.

Kdo je podle vás vlastenec?

Vlastencem je každý, kdo se snaží svou práci dělat dobře nejen pro vlastní obživu, ale také proto, aby se občanům jeho země žilo lépe. Jak pravil Tomáš Garrigue Masaryk, nemusí jít o nic velkého, úplně stačí drobná práce. Vlastenectví není omezeno na žádný věk, profesi nebo společenskou vrstvu. Být vlastencem by mělo svým způsobem být povinností každého jednotlivce. Často se můžeme setkat s názorem, že vlastenectví jako hrdost na úspěchy naší země nemá smysl, neboť jsme si nemohli vybrat, kde se narodíme, ani jsme neměli žádný podíl na slavných činech předků. Z toho důvodu je opravdu třeba sám vlastenecky pracovat, abych se mohl považovat za vlastence.

Jste spokojeni se stavem, v jakém se naše země nachází?

Domníváme se, že vždy je co zlepšovat. Přestože demokracie má své nedostatky a každodenní politická zkušenost je toho důkazem, myslíme si, že se nacházíme v jednom z nejklidnějších a nejvíce prosperujících období našich dějin. Važme si ale výdobytků, které nám současnost přináší. Nemusejí tady být navždy. To ovšem neznamená, že bychom například neměli odsuzovat korupci a bojovat proti ní. I to je vlastně také smyslem vlastenectví – vytvářet předpoklady pro fungující demokracii. Pokud si lidé svého okolí váží, budou se starat o věci veřejné.

 Jak je na tom vlastenectví v Česku?

Je bohužel pravda, že se Česko neřadí k zemím se silným vlasteneckým cítěním. Zčásti je to důsledkem historického vývoje. Snažíme se tedy jako spolek, aby Češi pociťovali vlasteneckou hrdost nejen tehdy, když se koná hokejové mistrovství světa, ale také při věcech všednějších, jako je například připomínka důležitých událostí našich dějin při státních svátcích.

Jaký smysl má vlastenectví v 21. století?

Globalizace nijak neumenšuje význam vlastenectví. Právě naopak. Ve světě plném nejistot může být vlastenectví nápomocné k nalezení pevné půdy pod nohama a pomocí studia našich dějin a tradic nám může dát lepší obrázek toho, kým jsme a kam kráčíme. Zároveň je důležité znát naše tradice a dějiny, abychom se z nich poučili pro budoucnost.

Co si myslíte o Evropské unii?

V našem spolku sdružujeme lidi s různými názory. Z toho důvodu se pohled na EU liší člen od člena. Samozřejmě, Evropská unie má tisíc a jeden nedostatek. Neprofilujeme se však – na rozdíl od jiných vlasteneckých či nacionalistických spolků a hnutí – jako iniciativa usilující o vystoupení Česka z EU, protože jsme si vědomi přínosu a výhod, které nám členství v této mezinárodní organizaci přináší, a zároveň po vzoru zakladatelů našeho svobodného státu vyznáváme myšlenky evropanství.

Jaký je váš názor na migrační krizi?

Názory na tuto problematiku se opět liší člen od člena. Věříme, že uprchlická krize přináší pro Evropu výzvu a riziko, zároveň se ale nedomníváme, že by se bezprostředně dotýkala Česka natolik, abychom na jejím základě otevírali dveře k moci populistům.

Co si myslíte o názvu Czechia?

Jsme poměrně zajedno v tom, že „nový“ název Czechia je velmi dobře zvolený a správně utvořený. Reprezentaci České republiky trvalo 23 let, než po vzniku samostatného státu po rozpadu Československa zařadila Česko mezi normální státní útvary s jednoslovným zeměpisným názvem v angličtině, zastřešujícím všechny státní formy a formy vlády v jeho tisíciletých dějinách. V této věci dále podporujeme iniciativu Czechia.

Podporujete zemské uspořádání Česka?

Souhlasíme s tím, aby se občané Česka vyslovili pro jakoukoliv národnost. Respektujeme fakt, že je Česko tvořeno třemi historickými zeměmi. Nejsme však stoupenci moravského či slezského separatismu a ani nepodporujeme přechod k zemskému uspořádání. Nedomníváme se, že by jej bylo zapotřebí, a upřednostňujeme unitární stát.

Kde vás najdu a jak vás můžu kontaktovat?

Naše aktivity se soustředí na naši domovskou stránku Vlast.cz a naši facebookovou stránku. V případě zájmu nás kontaktujte na info *zavináč* vlastenci.cz.

Naposledy aktualizováno: 17. srpna 2017